Milieuwetgeving voor HCFK koudemiddelen

Nieuwe F-gassenverordening per 1 januari 2015

Op 20 mei 2014 is de nieuwe F-gassenverorderning (EU) nr. 517/2014 gepubliceerd in het officiële blad van de Europese Unie. De verordening treedt in werking op 9 juni 2014 en is van toepassing met ingang van 1 januari 2015 in alle 28 Europese lidstaten. De huidige verordening (EG) nr. 842/2006 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2015.

doel van de verordening is het milieu te beschermen door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verminderen. De voor onze sector al jaren bekende uitvoeringsverordeningen 1493/2007 (verslag producten), 1494/2007 (etikettering), 1516/2008 (lekcontrole), 303/2008 (wederzijdse erkenning) en 308/2008 (opleiding/certificering) blijven van kracht tot het moment dat de Europese Commissie deze zal herzien.

In het 3e of 4e kwartaal van 2014 zullen er naar verwachting zogenaamde “guidelines” worden gepubliceerd om interpretatie van de verschillende artikelen te verduidelijken.

Er zijn een aantal momenten (2017,2020,2022) van evaluatie vastgelegd waardoor de Europese Commissie de effecten van de F-gassenverordening evalueert en rapporteert. Hierbij worden verschillende stakeholders betrokken in een zogenaamd consultatie forum. Hierin worden installateurs en leveranciers bij voorkeur vertegenwoordigd door Europese koepelorganisaties als AREA en EPEE.

De belangrijkste zaken in de nieuwe verordening zijn:

Terugfaseringsschema
de kern van de nieuwe F-gassenverordening is een geleidelijke afbouw van het op de markt brengen van HFK’s (GWP>150) volgens een zogenaamd “terugfaseringsschema”. In dit schema wordt het op de markt brengen van HFK’s teruggebracht van 100% in 2015 naar 21% in 2030.
Het volledige schema is:
2015 100%
2016-2017 93%
2018-2020 63%
2021-2023 45%
2024-2026 31%
2027-2029 24%
2030 21%

Quotumregeling
Er wordt een quotumsysteem ingevoerd waarbij importeurs/fabrikanten quota krijgen toegewezen op basis van het gemiddelde van de door hun gerapporteerde hoeveelheden HFK’s die zij op de markt hebben gebracht tussen 2009 en 2012. Deze quota betreffen niet het absolute aantal kg koudemiddel maar het CO2 equivalent hiervan.

Voorbeeld: 1 kg R134A komt overeen met 1,430 ton CO2. Quota worden geregistreerd in een door de Europese Commissie op te zetten elektronisch register.

Verkoop koudemiddelen
HFK-koudemiddelen mogen alleen nog worden verkocht aan en ingekocht door gecertificeerde bedrijven. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor leveranciers en installateurs. Leveranciers hebben de verplichting om te registeren aan wie HFK-koudemiddelen zijn verkocht en dienen deze administratie 5 jaar te bewaren en op verzoek beschikbaar te stellen aan bevoegd gezag.

Bijvulverbod
een van de extra maatregelen is het verbod op bijvullen van koelinstallaties die gevuld zijn met een HFK met een GWP groter dan 2500 (zoals R404A en R507A).

 • Bijvulverbod voor installaties met een nieuw geproduceerd HFK-koudemiddel met een GWP>2500 per 1-1-2020
  Bijvullen toegestaan met geregenereerd/gerecycled HFK-koudemiddel tot 1-1-2030
  Geldt niet voor installaties met een koudemiddelinhoud Geldt niet voor militaire apparatuur
  Geldt niet voor vriestoepassingen die met een temperatuur werken lager dan -50ºC
 • De regels voor gerecyclede HFK-koudemiddelen (GWP>2500) zijn overigens gelijk aan de regels zoals we die kennen voor het bijvullen met gerecyclede R22. Gerecyclede HFK’s (GWP>2500) mogen alleen worden gebruikt in de installaties van de eigenaar waaruit deze zijn teruggewonnen of door de partij die deze heeft teruggewonnen.

Voorgevulde installaties/apparaten
Er is geen verbod op het in de fabriek voorvullen van apparatuur/installaties opgenomen. Wel zijn producenten gebonden om voorgevulde apparaten/installaties te registeren en te voorzien van een conformiteitsverklaring. Ook worden koudemiddelen die zijn voorgevuld opgenomen in het quotumsysteem. Tevens mogen voorgevulde apparaten/installaties alleen nog worden verkocht aan gecertificeerde bedrijven of aan eindgebruikers die kunnen bewijzen dat de installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

Toeslag op koudemiddelen
Er komt geen toeslag op HFK’s die importeurs/leveranciers moeten afdragen aan de Europese Commissie.

Nieuwbouw verboden
Om de terug-fasering extra kracht bij te zetten zijn er een aantal verboden in de verordening opgenomen voor het nieuw op de markt brengen (nieuwbouw) van apparaten en installaties. Dit zijn:

 • Huishoudelijke koel- en vrieskasten GWP>150 per 1-1-2015
 • Hermetisch gesloten commerciële koel- en vrieskasten GWP>2500 per 1-1-2020
 • Hermetisch gesloten commerciële koel- en vrieskasten GWP>150 per 1-1-2022
 • Stationaire koel- en klimaatapparatuur/installaties GWP>2500 per 1-1-2020
 • Centrale koelsystemen voor commerciële koeling (retail en food) met een koelvermogen >40 kW en een GWP>150 per 1-1-2022. Dit geldt niet voor cascadesystemen, hierbij mag het primaire circuit gevuld zijn met een GWP<1500
 • Mobiele hermetisch gesloten airco’s GWP>150 per 1-1-2020
 • Single split airco’s met een koudemiddelinhoud 750 per 1-1-2025

Frequentie lekcontroles wijzigt ingrijpend
De frequentie van het aantal lekcontroles wijzigt per 1-1-2015 en is niet meer gebaseerd op het aantal kg koudemiddelinhoud maar op basis van de equivalente inhoud uitgedrukt in tonnen CO2.

 • 5-50 ton CO2 equivalent 1x per 12 maanden*
 • 50-500 ton CO2 equivalent 1x per 6 maanden*
 • >500ton CO2 equivalent 1x per 6 maanden + verplicht lekdetectiesysteem
 • *Voor installaties (5-500 ton) welke zijn voorzien van een lekdetectiesysteem wordt deze frequentie gehalveerd.

Dit betekent dat de installaties met een kleine hoeveelheid koudemiddel met een hoog GWP, die in de oude verordening niet hoeven te worden gecontroleerd op lekkage, per 1 januari 2015 wel moeten worden gecontroleerd.

Voorbeeld: een installatie met 13 kg R507A (GWP 3985) heeft een inhoud van 51,8 ton CO2 equivalent (13x 3,985) en hoeft in de oude situatie maar 1 keer per jaar te worden gecontroleerd. Een installatie met 7,3 kg R32 (GWP 675) moet nu wel, maar hoeft per 1 januari 2015 niet meer te worden gecontroleerd.

Voor installaties met een koudemiddelinhoud

Lekdetectiesystemen
Installaties welke zijn gevuld met een HFK-koudemiddel hoeveelheid >500 ton CO2 equivalent dienen per 1 januari 2015 te zijn voorzien van een lekdetectiesysteem. Dit systeem dient bovendien elke 12 maanden te worden gecontroleerd op goed functioneren.

Logboeken
Voor het logboek of apparatuur register geldt dat alle lekcontroles moeten worden geregistreerd. Dit betekent dat ook de ondergrens voor het verplicht bijhouden van een logboek per 1-1-2017 zal veranderen van >3 kg naar >5 ton CO2 equivalent. De gegevens vanuit de logboeken moeten zowel bij de eigenaar als bij de installateur 5 jaar worden bewaard.

Kenplaten
Vanaf 1 januari 2017 moet nieuw op de markt geplaatste apparatuur/installaties worden voorzien van kenplaten/etiketten die naast het type koudemiddel en de hoeveelheid in kg ook de GWP van het koudemiddel en de hoeveelheid CO2 equivalent bevatten (in de taal van het land waar het op de markt wordt gebracht). Als het een hermetisch gesloten apparaat betreft moet dit ook worden vermeld.

Voor vragen kunt u terecht bij onze afdeling verkoop, telefoonnummer 0161-230052, of u kunt het contactformulier invullen.

Heeft u advies nodig of heeft u gewoon een vraag?

Vul uw gegevens in en wij bellen u terug.

Specialist in klimaat- en koudetechniek. Van Abeelen Koeltechniek staat voor kwaliteit, duurzaamheid en professionaliteit.